Regulamin MUKS Sari Żory

                               Regulamin MUKS Sari Żory 

1.Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari Żory finansowany jest z:

a. dotacji Urzędu Miasta Żory,
b. składek członkowskich wpłacanych przez rodziców/opiekunów, których dzieci znajdują się pod opieką klubu (SMS S P3, SMS SP 15, klasy sportowe w SP 3 i G 2 ), dzieci, które są zawodniczkami lub zawodnikami klubu (młodziczki, młodzicy, kadetki, juniorki) oraz zawodniczek IV ligi,
c. środków własnych,
d.darowizn i środków od sponsorów.

2. Na każdy rok kalendarzowy opłatę członkowską ustala Walne Zebranie Członków. Jednocześnie Zarząd zadecydował:

 • składki członkowskie należy opłacać miesięcznie zgodnie
  z przyjętymi zasadami przez wszystkie grupy treningowe. W miesiącach lipiec-sierpień opłaty członkowskie nie będą pobierane,
 • w przypadku kontuzji, czy też choroby trwającej dłużej niż miesiąc (udokumentowanej przez lekarza) składka członkowska może zostać obniżona o 50% na wniosek Zarządu po złożeniu pisemnej prośby przez zawodniczkę lub zawodnika,
 • w przypadku zaległości finansowych wobec klubu, zawodniczka lub zawodnik może zostać skreślona/y z listy zawodników MUKS Sari Żory przez Zarząd na wniosek trenera,
 • w przypadkach wyraźnie uzasadnionych, Zarząd klubu może obniżyć składkę lub całkowicie zrezygnować z jej pobierania od osoby, która złożyła taką prośbę na piśmie do Zarządu,
 • nieobecność zawodniczki lub zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia składki członkowskiej za ten okres,
 • składka członkowska nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym,
 • wszelkie wpłaty należy wpłacać na konto MUKS Sari Żory.

3. Pieniądze pochodzące ze składek oraz dotacji będą przeznaczone na cele wynikające ze statutu MUKS Sari Żory tj.:

 • zakup sprzętu sportowego niezbędnego do treningu,
 • pokrycie kosztów przejazdu na zawody,
 • pokrycie kosztów licencji trenerskich i zawodniczych,
 • pokrycie kosztów badań lekarskich,
 • finansowanie opłat startowych na zawodach  i turniejach mini siatkówki, rozgrywkach młodziczek, młodzików, kadetek, juniorek i II Liga Śląska  na różnych szczeblach rozgrywkowych,
 • dofinansowanie obozu sportowego,
 • ubezpieczenie NNW,
 • opłaty w Śląskim Związku Piłki Siatkowej

4. W ramach składki członkowskiej zawodniczka lub zawodnik ma prawo do:

 • bezpłatnego wejścia na zajęcia treningowe,
 • opieki trenerskiej,
 • bezpłatnego udziału w zawodach ligowych rangi Mistrzostw Województwa i Mistrzostw Polski,
 • dofinansowania obozów sportowych,
 • dofinansowania udziału w turniejach towarzyskich – opłata za transport.

5. Zawodniczki lub zawodnicy poszczególnych grup treningowych MUKS Sari Żory zobowiązane są do:

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas treningu oraz zawodów sportowych,
 • przestrzegania sportowego trybu życia,
 • przestrzegania regulaminu obozów i wycieczek,
 • punktualnego stawiania się na zbiórce przed treningiem, meczem, turniejem,
 • kulturalnego zachowania się w szatni tzn. nie śmiecić, gasić światło, oszczędzać wodę, na boisku (np. niecenzuralne słownictwo, gesty), poszanowanie przeciwnika i sędziego oraz jego decyzji w duchu zasad czystej gry (dotyczy również trenerów),
 • wykonywania poleceń wydanych przez trenera,
 • informowania trenera o wszelkich problemach zdrowotnych (np. zawrotach, bólach głowy, urazach),
 • kulturalnego zachowania się względem innych członków poszczególnych grup treningowych,
 • kulturalnego zachowania się i godnego reprezentowania barw MUKS Sari Żory,
 • dbania o sprzęt sportowy,
 • w przypadku rezygnacji z gry w klubie natychmiastowego zwrotu powierzonego sprzętu sportowego oraz uregulowania zaległości składek członkowskich,
 • brania udziału we wszystkich zawodach, do których zawodniczka lub zawodnik zostaną wytypowani przez trenera,
 • do systematyczności i postępów w nauce,
 • pomagania innym zawodniczkom,
 • uczestnictwa w obozach sportowych, do których zostaną wytypowani przez trenera,
 • informowania o swojej ewentualnej nieobecności na treningu trenera
  z wyprzedzeniem sms-em, bądź telefonicznie,
 • rozliczenie się w terminie jak najszybszym z trenerem z nieobecności nieusprawiedliwionych na treningach, meczach, turniejach,
 • reklamowania tylko tych firm, na które władze klubu wyraziły zgodę,
 • promowania i reklamowania klubu poprzez udostępnienie swojego wizerunku dla potrzeb mediów, firm, osób, wyrobów itp., do których klub jest zobowiązany.

6. Rodzice są zobowiązani do:

 • regularnego opłacania składki członkowskiej,
 • informowania trenerów poszczególnych grup treningowych
  o nieobecności zawodniczki lub zawodnika na treningu (np. z powodu choroby,
  w sytuacjach losowych, przy dłuższych nieobecnościach)  oraz o innych sytuacjach problemowych, o których trenerzy powinni wiedzieć,
 • kontrolowania stanu sprzętu sportowego przekazanego dla zawodniczki lub zawodnika a należącego do Klubu (w przypadkach uszkodzenia rodzice ponoszą wszelkie koszta),
 • wyciągania konsekwencji wobec dziecka, które dostało upomnienie od trenera,
 • partycypowanie w kosztach obozów szkoleniowych i  innych w razie potrzeb klubu,
 • wspierania dziecka w godzeniu obowiązków uczeń – zawodnik,
 • stworzenie warunków  umożliwiających sportowy rozwój dziecka
  w klubie.

7. Trenerzy poszczególnych grup treningowych mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodniczek lub zawodników niestosujących się do regulaminu sekcji poprzez:

 • upomnienie,
 • upomnienie przy całej drużynie,
 • upomnienie w obecności rodzica,
 • nie zgłoszenie do zawodów,
 • zawieszenie czasowe w prawach zawodnika klubu,
 • złożenie wniosku do Zarządu Klubu o skreślenie zawodnika z listy klubowej.

8. Zarząd zatrudnia trenerów i instruktorów oraz decyduje o ich przydziale do grup treningowych.

9. Zarząd ustala wielkość grup treningowych, biorąc pod uwagę rachunek ekonomiczny oraz jakość szkolenia.

10. Program szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz metody treningowe opracowuje prowadzący zajęcia trener.

11. Trenerzy decydują o naborze do poszczególnych grup treningowych.

12. Trenerzy zobowiązani są do poszerzania swojej wiedzy dotyczącej treningu sportowego poprzez:

 • udział w szkoleniach ŚZPS,
 • udział w innych szkoleniach dotyczących nauczania gry w siatkówkę oraz organizacji procesu treningowego,
 • prowadzenie planów treningowych i przedstawianie zakładanych celów przed sezonem rozgrywkowym,
 • systematyczną ewaluację programów nauczania oraz planów treningowych,
 • prenumerowanie czasopism specjalistycznych,
 • systematyczne przeglądanie stron internetowych takich jak: http://www.mlodziezowasiatkowka.pl/, http://www.akademiasiatkowki.com.pl/,
 • systematyczne zapoznawanie się z literaturą z zakresu treningu siatkarskiego.

13. Plany treningowe oraz założone cele na dany sezon rozgrywkowy trenerzy składają na piśmie Zarządowi.

14. Zarząd ma prawo do stawiana własnych celów trenerom oraz nadzorowania i sprawdzania postępów w realizacji przedstawionych celów w każdej grupie treningowej.

15. Trenerzy raz na 3 miesiące spotykają się (np. z koordynatorem lub
z zarządem lub we własnym gronie) w celu omówienia postępów zawodniczek, realizacji planów szkoleniowych i ewentualnych zmianach
w ich realizacji i innych problemach związanych z procesem treningowym.

16. Po zakończeniu sezonu trenerzy zobowiązani są do przedstawienia Zarządowi sprawozdania na piśmie z osiągniętych celów oraz wnioski na następny sezon.

17. Zmiana barw klubowych może nastąpić tylko za zgodą Zarządu po złożeniu pisemnej prośby z uzasadnieniem przez rodzica lub opiekuna lub pełnoletnią zawodniczkę lub zawodnika. Zmiana barw klubowych odbywa się zgodnie z Regulaminem Zmiany Barw Klubowych PZPS.

18. Wypożyczenie zawodniczki lub zawodnika do innego klubu następuje na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniej zawodniczki lub zawodnika i decyzji Zarządu.

19. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zachodzić podczas zebrania Zarządu.

20. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana do wiadomości zawodników i rodziców lub opiekunów przez umieszczenie w sposób czytelny na stronie internetowej klubu.

21. Rodzice mają prawo wystąpić do Zarządu z prośbą o wyjaśnienie kwestii spornych bądź niejasnych.

22. Rzeczy nie ujęte w Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.

Żory, 7 września 2016 roku