Umowa – Kontrakt

  UMOWA – KONTRKAKT

 zawarta w dniu  ………………… roku pomiędzy Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym Sari Żory w Żorach ul. Folwarecka 10 zwanym dalej „Klubem” reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu Wiesławę Pawletko oraz Sekretarza Zarządu Marka Utratę
a
zawodniczkami/zawodnikami ( młodziczek,młodzików, kadetek, kadetów, juniorek, seniorek MUKS Sari Żory oraz ich rodzicami lub opiekunami prawnymi (jeżeli zawodniczka jest niepełnoletnia) według załączonej listy zwanymi dalej zawodniczkami/zawodnikami” dotyczący reprezentowania barw klubu o następującej treści:

 §1
 Podstawę prawną zawarcia niniejszej umowy stanowią aktualnie obowiązujące przepisy państwowe, związkowe oraz uchwały i decyzje władz Klubu.

 § 2
 Zawodniczki i zawodnicy będą reprezentować barwy Klubu we wszystkich oficjalnych i nieoficjalnych imprezach sportowych, treningach, turniejach i innych formach aktywności sportowej, w której uczestniczy Klub w okresie obowiązywania umowy zgodnie z przyjętym przez Klub harmonogramem i terminarzem.

 § 3
Zawodniczki i zawodnicy zobowiązują się do reprezentowania barw Klubowych i gry w drużynie(młodziczek, młodzików, kadetek, kadetów, juniorek, seniorek ) od dnia ……………………………do dnia ……………………………………

 § 4

 Zawodniczki i zawodnicy w okresie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do:

a.przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas treningu oraz zawodów sportowych,

b.przestrzegania sportowego trybu życia,

c.przestrzegania regulaminu obozów i wycieczek,

d.punktualnego stawiania się na zbiórce przed treningiem, meczem, turniejem, e.kulturalnego zachowania się w szatni tzn. nie śmiecić, gasić światło, oszczędzać wodę, oraz na boisku (np. niecenzuralne słownictwo, gesty), oraz poszanowania przeciwnika i sędziego oraz jego decyzji w duchu zasad czystej gry,

f. wykonywania poleceń wydanych przez trenera,

g.informowania o problemach zdrowotnych (np. zawrotach, bólach głowy, urazach),

h. kulturalnego zachowania się względem innych członków poszczególnych grup treningowych,

i. kulturalnego zachowania się i godnego reprezentowania barw MUKS Sari Żory, j.dbania o powierzony sprzęt sportowy,

k. w przypadku rezygnacji z gry w Klubie natychmiastowego zwrotu powierzonego sprzętu sportowego oraz uregulowania zaległości składek członkowskich,

l.brania udziału we wszystkich zawodach, do których zawodniczki została wytypowana przez trenera,

m.do systematyczności i postępów w nauce,

o.pomagania innym zawodniczkom i zawodnikom,

p.uczestnictwa w obozach sportowych, do których została/został wytypowana/y przez trenera,

r. informowania o swojej ewentualnej nieobecności na treningu trenera z wyprzedzeniem sms-em, bądź telefonicznie,

s. rozliczenie się z trenerem z nieobecności nieusprawiedliwionych na treningach, meczach, turniejach,

t. reklamowania tylko tych firm, na które władze klubu wyraziły zgodę,

u. promowania i reklamowania klubu poprzez udostępnienie swojego wizerunku dla potrzeb mediów, firm, osób, wyrobów itp., do których klub jest zobowiązany.

 § 5
 Obowiązkiem Klubu jest:

1. Zagwarantowanie możliwości udziału w rozgrywkach ŚZPS oraz innych zgodnie z kalendarzem imprez klubowych,
2. Pokrycie kosztów przejazdu na zawody,
3. Pokrycie kosztów licencji trenerskich i zawodniczych,
4. Pokrycie kosztów badań lekarskich,
5. Pokrycie kosztów opłat startowych na zawodach i turniejach, w rozgrywkach młodziczek, młodzików, kadetek, kadetów, juniorek  i IV ligi na różnych szczeblach rozgrywkowych,
6. Dofinansowanie obozu sportowego,
7. Ubezpieczenie NNW,
8. Pokrycie opłaty w Śląskim Związku Piłki Siatkowej,
9. Zapewnienie fachowej kadry trenerskiej,
10. Umożliwienie udziału w obozach szkoleniowych,

 § 6
 W wypadku kontuzji, urazu lub niedyspozycji wynikającej z przyczyn losowych uniemożliwiających zawodniczce lub zawodnikowi udział w treningach i zawodach klub nie wypłaca żadnych świadczeń.

§ 7
Zmiana barw klubowych może nastąpić tylko za zgodą Zarządu po złożeniu pisemnej prośby z uzasadnieniem przez zawodniczkę oraz rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniej zawodniczki lub zawodnika. Zmiana barw klubowych odbywa się zgodnie z Regulaminem Zmiany Barw Klubowych PZPS. Ewentualny ekwiwalent pieniężny lub sprzętowy za wyszkolenie zawodniczki lub zawodnika należy negocjować poprzez przedstawicieli nowego klubu z Klubem macierzystym w obecności rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 8
Wypożyczenie zawodniczki lub zawodnika do innego klubu następuje na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego oraz pełnoletniej zawodniczki i decyzji Zarządu.

 § 9
 Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy – Kontraktu dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.

§ 10

Zawodniczki oraz rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletnich zawodniczek zobowiązują się do opłacania składek członkowskich w wysokości 30 zł (trzydzieści złote) miesięcznie do 10 każdego miesiąca. Składki należy opłacać poprzez zalogowanie się w aplikacji „Moje płatności” dostępnej na stronie klubowej www.muks-sari.eu

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową – Kontraktem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Wszelkie ewentualne kwestie sporne mogące wyniknąć pomiędzy stronami w związku z niniejszą Umową – Kontraktem rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Klubu.

 § 13

 Umowa nabiera mocy prawnej z chwilą podpisania przez strony.

§ 14

Załączniki do umowy stanowią: Regulamin Klubu MUKS Sari Żory oraz Lista Zawodniczek lub zawodników grupy (młodziczek, młodzików, kadetek, kadetów, juniorek,  seniorek IV liga)

 § 15

 Umowę – Kontrakt sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 16

 1. Administratorem danych osobowych jest MUKS SARI Żory z siedzibą w 44-240 Żory ul. Folwarecka 10 Tel. (32) 4341172,
  e-mail: mukssarizory@gmail.com.
 2. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja programu szkolenia i rejestracja zawodniczki w systemie ŚZPŚ. Podstawa prawna przetwarzania danych to Art. 6, ust. 1, lit. a RODO.
 3. Przysługuje Państwu prawo odstępu od treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem realizacji programu szkolenia i rejestracji zawodniczki w systemie ŚZPS. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział zawodniczki w programie szkoleniowym i rozgrywkach ŚZPS.
 5. Podane dane identyfikacyjne oraz wizerunek będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji procesu szkolenia i udziału w rozgrywkach ŚZPS oraz w celu udokumentowania przebiegu tego procesu i rozgrywek(zdjęcia, filmy).
 6. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe identyfikacyjne (imię i nazwisko, rok urodzenia, PESEL) będę przetwarzane przez okres przynależności zawodniczki do klubu, natomiast wizerunek przez okres funkcjonowania strony internatowej administratora.

1 egz otrzymuje Klub
1 egz otrzymują trenerzy (do dokumentacji i do wglądu dla rodziców lub opiekunów prawnych.)

Zawodniczki lub zawodnicy                                                                Klub