Umowa – Kontrakt

  UMOWA – KONTRAKT

 zawarta w dniu  ………………… roku pomiędzy Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym Sari Żory w Żorach ul. Folwarecka 10 zwanym dalej „Klubem” reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu Wiesławę Pawletko oraz Sekretarza Zarządu Marka Utratę
a
zawodniczkami/zawodnikami ( młodziczek,młodzików, kadetek, kadetów, juniorek, seniorek MUKS Sari Żory oraz ich rodzicami lub opiekunami prawnymi (jeżeli zawodniczka jest niepełnoletnia) według załączonej listy zwanymi dalej zawodniczkami/zawodnikami” dotyczący reprezentowania barw klubu o następującej treści:

 §1
 Podstawę prawną zawarcia niniejszej umowy stanowią aktualnie obowiązujące przepisy państwowe, związkowe oraz uchwały i decyzje władz Klubu.

 § 2
 Zawodniczki i zawodnicy będą reprezentować barwy Klubu we wszystkich oficjalnych i nieoficjalnych imprezach sportowych, treningach, turniejach i innych formach aktywności sportowej, w której uczestniczy Klub w okresie obowiązywania umowy zgodnie z przyjętym przez Klub harmonogramem i terminarzem.

 § 3
Zawodniczki i zawodnicy zobowiązują się do reprezentowania barw Klubowych i gry w drużynie(młodziczek, młodzików, kadetek, kadetów, juniorek, seniorek ) od dnia ……………………………do dnia ……………………………………

 § 4
Rodzice lub opiekunowie prawni zawodniczek zobowiązują się do regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości 30 zł lub 50 zł miesięcznie ( w zależności od grupy treningowej) podczas trwania roku szkolnego, płatne do 10 dnia każdego miesiąca. Płatności składek należy dokonać poprzez zalogowanie się w aplikacji „Moje Płatności” dostępnej na stronie klubu www.muks-sari.eu. W wyjątkowych wypadkach wpłaty można kierować na konto MUKS Sari Żory po uzgodnieniu z odpowiednim trenerem na konto Klubu ING Bank Śląski 44 1050 1676 1000 0023 2490 0428 tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła za jaki okres.

§ 5
W trudnych życiowych sytuacjach rodzic/opiekun prawny może ubiegać się o zwolnienie z opłaty składki członkowskiej w części lub całości po złożeniu pisemnego podania z uzasadnieniem do Zarządu.

§ 6
Zawodniczki i zawodnicy w okresie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie Klubu.

 § 7
 Obowiązkiem Klubu jest:

1. Zagwarantowanie możliwości udziału w rozgrywkach ŚZPS oraz innych zgodnie z kalendarzem imprez klubowych,
2. Pokrycie kosztów przejazdu na zawody,
3. Pokrycie kosztów licencji trenerskich i zawodniczych,
4. Pokrycie kosztów badań lekarskich,
5. Pokrycie kosztów opłat startowych na zawodach i turniejach, w rozgrywkach młodziczek, młodzików, kadetek, kadetów, juniorek  i IV ligi na różnych szczeblach rozgrywkowych,
6. Dofinansowanie obozu sportowego,
7. Ubezpieczenie NNW,
8. Pokrycie opłaty w Śląskim Związku Piłki Siatkowej,
9. Zapewnienie fachowej kadry trenerskiej,
10. Umożliwienie udziału w obozach szkoleniowych,

 § 8
 W wypadku kontuzji, urazu lub niedyspozycji wynikającej z przyczyn losowych uniemożliwiających zawodniczce lub zawodnikowi udział w treningach i zawodach klub nie wypłaca żadnych świadczeń.

§ 9
Zmiana barw klubowych może nastąpić tylko za zgodą Zarządu po złożeniu pisemnej prośby z uzasadnieniem przez zawodniczkę lub zawodnika, rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletnich zawodniczek lub zawodników lub klub pozyskujący. Zmiana barw klubowych odbywa się zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zmiany Barw Klubowych PZPS. Ewentualny ekwiwalent pieniężny lub sprzętowy za wyszkolenie zawodniczki lub zawodnika należy negocjować poprzez przedstawicieli nowego klubu z Klubem MUKS Sari Żory w obecności rodziców lub opiekunów prawnych zawodniczek lub zawodników niepełnoletnich.

§ 10
Wypożyczenie zawodniczki lub zawodnika do innego klubu następuje na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego oraz pełnoletniej zawodniczki i decyzji Zarządu.

 § 11
 Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy – Kontraktu dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.

§ 12

 1. Administratorem danych osobowych jest MUKS SARI Żory z siedzibą w 44-240 Żory ul. Folwarecka 10 Tel. (32) 4341172,
  e-mail: mukssarizory@gmail.com.
 2. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja programu szkolenia i rejestracja zawodniczki w systemie ŚZPŚ. Podstawa prawna przetwarzania danych to Art. 6, ust. 1, lit. a RODO.
 3. Zawodniczkom, rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje prawo odstępu od treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem realizacji programu szkolenia i rejestracji zawodniczki w systemie ŚZPS. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział zawodniczki w programie szkoleniowym i rozgrywkach ŚZPS.
 5. Podane dane identyfikacyjne oraz wizerunek będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji procesu szkolenia i udziału w rozgrywkach ŚZPS oraz w celu udokumentowania przebiegu tego procesu i rozgrywek(zdjęcia, filmy).
 6. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez zawodniczki i ich rodziców lub opiekunów prawnych nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe identyfikacyjne (imię i nazwisko, rok urodzenia, PESEL) będę przetwarzane przez okres przynależności zawodniczki do klubu, natomiast wizerunek przez okres funkcjonowania strony internatowej administratora

§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową – Kontraktem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14
Wszelkie ewentualne kwestie sporne mogące wyniknąć pomiędzy stronami w związku z niniejszą Umową – Kontraktem rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Klubu.

 § 15
 Umowa nabiera mocy prawnej z chwilą podpisania przez strony.

§ 16
Załączniki do umowy stanowią: Regulamin Klubu MUKS Sari Żory oraz lista zawodniczek lub zawodników grupy (młodziczek, młodzików, kadetek, kadetów, juniorek,  seniorek II liga śląska)

 § 17
 Umowę – Kontrakt sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

1 egz otrzymuje Klub
1 egz otrzymują trenerzy (do dokumentacji i do wglądu dla rodziców lub opiekunów prawnych.)

Zawodniczki lub zawodnicy                                                                Klub