Umowa – Kontrakt

  UMOWA – KONTRKAKT

 zawarta w dniu  ………………… roku pomiędzy Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym Sari Żory w Żorach ul. Folwarecka 10 zwanym dalej „Klubem” reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu Wiesławę Pawletko oraz Sekretarza Zarządu Marka Utratę

a

zawodniczkami/zawodnikami ( młodziczek,młodzików, kadetek, kadetów, juniorek IV ligi) MUKS Sari Żory według załączonej listy zwanymi dalej zawodniczkami/zawodnikami” dotyczący reprezentowania barw klubu o następującej treści:

 § 1

 Podstawę prawną zawarcia niniejszej umowy stanowią aktualnie obowiązujące przepisy państwowe, związkowe oraz uchwały i decyzje władz Klubu.

 § 2

 Zawodniczki i zawodnicy będą reprezentować barwy Klubu we wszystkich oficjalnych i nieoficjalnych imprezach sportowych, treningach, turniejach i innych formach aktywności sportowej, w której uczestniczy Klub w okresie obowiązywania umowy zgodnie z przyjętym przez Klub harmonogramem i terminarzem.

 § 3

Zawodniczki i zawodnicy zobowiązują się do reprezentowania barw Klubowych i gry w drużynie(młodziczek, młodzików, kadetek, kadetów, juniorek, seniorek IV liga ) od dnia ……………………………
do dnia ……………………………………

 § 4

 Zawodniczki i zawodnicy w okresie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do:

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas treningu oraz zawodów sportowych,
 • przestrzegania sportowego trybu życia,
 • przestrzegania regulaminu obozów i wycieczek,
 • punktualnego stawiania się na zbiórce przed treningiem, meczem, turniejem,
 • kulturalnego zachowania się w szatni tzn. nie śmiecić, gasić światło, oszczędzać wodę, oraz na boisku (np. niecenzuralne słownictwo, gesty), oraz poszanowania przeciwnika i sędziego oraz jego decyzji w duchu zasad czystej gry,
 • wykonywania poleceń wydanych przez trenera,
 • informowania o problemach zdrowotnych (np. zawrotach, bólach głowy, urazach),
 • kulturalnego zachowania się względem innych członków poszczególnych grup treningowych,
 • kulturalnego zachowania się i godnego reprezentowania barw MUKS Sari Żory,
 • dbania o powierzony sprzęt sportowy,
 • w przypadku rezygnacji z gry w Klubie natychmiastowego zwrotu powierzonego sprzętu sportowego oraz uregulowania zaległości składek członkowskich,
 • brania udziału we wszystkich zawodach, do których zawodniczki została wytypowana przez trenera,
 • do systematyczności i postępów w nauce,
 • pomagania innym zawodniczkom i zawodnikom,
 • uczestnictwa w obozach sportowych, do których została/został wytypowana/y przez trenera,
 • informowania o swojej ewentualnej nieobecności na treningu trenera z wyprzedzeniem sms-em, bądź telefonicznie,
 • rozliczenie się z trenerem z nieobecności nieusprawiedliwionych na treningach, meczach, turniejach,
 • reklamowania tylko tych firm, na które władze klubu wyraziły zgodę,
 • promowania i reklamowania klubu poprzez udostępnienie swojego wizerunku dla potrzeb mediów, firm, osób, wyrobów itp., do których klub jest zobowiązany.

 § 5

 Obowiązkiem Klubu jest:

1. Zagwarantowanie możliwości udziału w rozgrywkach ŚZPS oraz innych zgodnie z kalendarzem imprez klubowych,
2. Pokrycie kosztów przejazdu na zawody,
3. Pokrycie kosztów licencji trenerskich i zawodniczych,
4. Pokrycie kosztów badań lekarskich,
5. Pokrycie kosztów opłat startowych na zawodach i turniejach, w rozgrywkach młodziczek, młodzików, kadetek, kadetów, juniorek  i IV ligi na różnych szczeblach rozgrywkowych,
6. Dofinansowanie obozu sportowego,
7. Ubezpieczenie NNW,
8. Pokrycie opłaty w Śląskim Związku Piłki Siatkowej,
9. Zapewnienie fachowej kadry trenerskiej,
10. Umożliwienie udziału w obozach szkoleniowych,

 § 6

 W wypadku kontuzji, urazu lub niedyspozycji wynikającej z przyczyn losowych uniemożliwiających zawodniczce lub zawodnikowi udział w treningach i zawodach klub nie wypłaca żadnych świadczeń.

§ 7

Zmiana barw klubowych może nastąpić tylko za zgodą Zarządu po złożeniu pisemnej prośby z uzasadnieniem przez rodzica lub opiekuna prawnego. Zmiana barw klubowych odbywa się zgodnie z Regulaminem Zmiany Barw Klubowych PZPS.

§ 8

Wypożyczenie zawodniczki lub zawodnika do innego klubu następuje na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniej zawodniczki i decyzji Zarządu.

 § 9

 Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy – Kontraktu dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową – Kontraktem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Wszelkie ewentualne kwestie sporne mogące wyniknąć pomiędzy stronami w związku z niniejszą Umową – Kontraktem rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Klubu.

 § 14

 Umowa nabiera mocy prawnej z chwilą podpisania przez strony.

§ 15

Załączniki do umowy stanowią: Regulamin Klubu MUKS Sari Żory oraz Lista Zawodniczek lub zawodników grupy (młodziczek, młodzików, kadetek, kadetów, juniorek,  seniorek IV liga)

 § 16

 Umowę – Kontrakt sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

1 egz otrzymuje Klub
1 egz otrzymują trenerzy (do dokumentacji i do wglądu dla rodziców lub opiekunów prawnych.)

Zawodniczki lub zawodnicy                                                                Klub