Regulamin Komisji Rewizyjnej

 REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Sari Żory

 Rozdział 1

Przepisy ogólne

 • 1
 1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Klubu MUKS Sari Żory, powołana do sprawowania kontroli nad jego działalnością
  2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut MUKS Sari Żory oraz uchwalony przez Walne Zebranie Członków niniejszy Regulamin i obowiązana jest przestrzegać zapisów tych dokumentów.
 • 2
 1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym na 3-letnią kadencję i składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego oraz sekretarza, ale nie później niż w ciągu miesiąca od chwili rozpoczęcia kadencji
 1. Członek Komisji Rewizyjnej nie może równocześnie być członkiem Zarządu Klubu.
 2. Jeżeli członek Komisji nie może z uzasadnionych powodów uczestniczyć w jej posiedzeniach przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, a czas pozostały do końca kadencji jest dłuższy niż jeden rok, przeprowadza się wybory uzupełniające.
 • 3
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoją pracę społecznie.
 • 4

Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczyć z głosem doradczym w każdym posiedzeniu Zarządu Klubu

 • 5

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej
i finansowej Klubu z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwał władz;

2) kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami
i majątkiem Klubu;

3) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
i zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego członka Zarządu Klubu oddzielnie;

4) przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;

5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu o skreśleniu z listy członków Klubu, bądź o zawieszeniu w prawach członka Klubu;

6) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Klubu z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania zebrania Zarządu Klubu w sprawach niecierpiących zwłoki;

7) opiniowanie wniosków o nagrodzenie członków Klubu za wyróżniającą się postawę służącą realizacji celów Klubu;

8) opiniowanie planów finansowo-ekonomicznych przedstawianych przez Zarząd Klubu;

9) rozpatrywanie innych skarg i wniosków członków Klubu;

10) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków pisemnego sprawozdania za okres

sprawozdawczy ze swojej działalności.

 Rozdział 2

Praca Komisji Rewizyjnej 

 • 6
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywać się mogą w dowolnym czasie, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 1. Komisja Rewizyjna opiera swoją działalność o stałą siedzibę Klubu, a jej posiedzenia odbywać się mogą w dowolnym miejscu.
 1. W sytuacjach wyjątkowych, a w szczególności w obliczu spraw niecierpiących zwłoki, Komisja Rewizyjna może odbyć posiedzenie droga telekonferencji za pomoc sieci telefonicznych oraz za pośrednictwem Internetu (e-mail).
 1. W czasie pomiędzy posiedzeniami Komisji Rewizyjnej, jej członkowie mają prawo na bieżąco kontrolować prace Zarządu Klubu.
 • 7
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 1. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym może uczestniczyć prezes Zarządu Klubu oraz osoby zaproszone przez członka Komisji Rewizyjnej.
 1. W czasie swoich prac Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy kadry trenerskiej Klubu oraz ekspertów niezależnych z poza Klubu, o ile ich pomoc będzie niezbędna.
 • 8

Komisja Rewizyjna ma prawo wezwać na swoje posiedzenie każdego członka Klubu, którego obecność jest niezbędna dla wyjaśnienia postawionej na posiedzeniu kwestii.

 • 9
 1. Z każdego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, sekretarz lub inny członek Komisji Rewizyjnej sporządza protokół, który powinien zawierać w szczególności:
 • datę oraz miejsce posiedzenia;
 • listę osób spoza Komisji Rewizyjnej z uwzględnieniem osób zaproszonych przez przewodniczącego lub członków Komisji Rewizyjnej ;
  skrócony opis przebiegu posiedzenia;
 • listę podjętych uchwał oraz wniosków.
 1. Za ważne uznaje się wyłącznie protokoły podpisane przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
 1. Sporządzone w ten sposób protokoły są jedynym urzędowym potwierdzeniem przebiegu posiedzenia.

Rozdział 3

Podejmowanie uchwał oraz sprawozdawczość 

 • 10
 1. Decyzje, protokoły, protokoły pokontrolne, opinie, wnioski oraz inne dokumenty Komisji Rewizyjnej uchwalane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, o ile nikt z obecnych członków Komisji nie zażąda tajnego głosowania.
 1. Decyzje oraz dokumenty wymienione w ust. 1 zapadają w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej z wyłączeniem zastrzeżenia §6 ust. 3.

 11

Przed każdym Walnym Zebraniem Członków Komisja Rewizyjna przygotowuje sprawozdanie z swojej działalności

 • 12

Jeśli Komisja Rewizyjna rozpatruje skargę członka lub grupy członków Klubu na uchwałę Zarządu Klubu i w wyniku głosowania podjęta zostanie decyzja rozstrzygająca na korzyść skarżących, Komisja Rewizyjna ma prawo stwierdzić utratę mocy urzędowej przez skarżoną uchwalę Zarządu Klubu.

 • 13

W przypadku, gdy liczba członków Komisji Rewizyjnej zmniejszy się w wyniku odwołania członka Komisji lub jego pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji, przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające w czasie kolejnego posiedzenia Walnego Zebrania Członków.

Rozdział 4

Przepisy uzupełniające, końcowe i przejściowe

 • 14

Wgląd w dokumentację Komisji Rewizyjnej przysługuje każdemu członkowi Klubu po wcześniejszym zgłoszeniu się do sekretarza Komisji Rewizyjnej.

 • 15

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, Komisja Rewizyjna kieruje się postanowieniami Statutu bądź innymi przepisami prawa, a w ostateczności powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi i moralnymi.

 • 16
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.
 1. Walne Zebranie Członków, które uchwali niniejszy regulamin, toczy się dalej w myśl jego postanowień.
 1. Zmiany w niniejszym regulaminie uchwalić może Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów na pisemny wniosek Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 10 członków Klubu działających łącznie.

Zatwierdzony uchwałą nr 7/XI/ 2016 z dnia 28 listopada 2016 roku decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków MUKS Sari Żory.