Plan Organizacyjny Szkolenia w Klubie MUKS Sari Żory na lata 2017-2022

 WSTĘP – aktualny profil działalności klubu

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari Żory (MUKS Sari Żory) jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów i uczennice, zawodników i zawodniczki oraz sympatyków działającym na podstawie prawa polskiego. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Klub może prowadzić działalność także poza granicami RP. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Profilem działania klubu jest szeroko rozumiana działalność propagująca i rozwijająca dyscyplinę sportową jaką jest siatkówka. Adresatami są dzieci w wieku od 6/7 roku życia zarówno dziewczynki jak i chłopcy głównie z terenu centrum Żor jako wypełnienie „luki sportowej” oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 15. Klub MUKS Sari Żory jest nastawiony głównie na rozwijanie zamiłowania u dzieci do szeroko rozumianej rekreacji ruchowej i ukierunkowanie dziecka na odpowiednią dyscyplinę sportu gdyż wyczynowe uprawianie piki siatkowej wymaga od dziecka nie tyle wysokiej sprawności fizycznej co bardziej warunków fizycznych (wzrost). Zatem działania powyższe mają na celu stworzenie dzieciom fundamentu wszechstronnego rozwoju fizycznego z podstawowymi umiejętnościami siatkarskimi warunkującymi wyszkolenie w przyszłości pewnej grupy wartościowych zawodniczek i zawodników.

Celem Klubu jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i dyscypliny sportowej piłki siatkowej poprzez:

 1. planowanie i organizowanie życia sportowego zawodników i zawodniczek w oparciu
  o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz w oparciu o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
 2. angażowanie wszystkich zawodników i zawodniczek do różnorodnych form aktywności ruchowej dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego oraz poza nim,
 4. uczestnictwo w rozgrywkach Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w kategoriach minisiatkówki, kategoriach młodzieżowych i seniorskich.
 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 6. kształtowanie sprawności fizycznej oraz ukierunkowywanie na odpowiednią dyscyplinę sportową jako przygotowanie do wyczynowego uprawiania sportu,
 7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.

Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez:

 1. prowadzenie klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 3 oraz klas mistrzostwa sportowego i klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 15 przy ścisłej współpracy z pracownikami szkoły
 2. Prowadzenie grup młodzieżowych młodziczek w szkołach podstawowych oraz kadetek i juniorek oraz grupy seniorek jako kontynuacja szkolenia po szkole podstawowej dla dziewcząt
 3. Prowadzenie grup młodzieżowych młodzików w szkołach podstawowych i nawiązanie współpracy z klubami w regionie, aby zapewnić chłopcom kontynuację szkolenia po szkole podstawowej
 4. szkolenie ogólne, ukierunkowane i specjalistyczne zawodników i zawodniczek z zakresu siatkówki
 5. udział w rozgrywkach prowadzonych przez okręgowe i ogólnopolskie związki sportowe we wszystkich kategoriach wiekowych.
 6. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego m. in. rozgrywki i zawody rangi mistrzowskiej, pokazów, turniejów i innych imprez sportowych.
 7. organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej,
 1. ORGANIZACJA SZKOLENIA w perspektywie 5 letniej

Głównym celem szkolenia jest oczywiście poprawa i rozwój sprawności ogólnej dziecka zarówno dziewcząt jak i chłopców oraz nauka podstaw piłki siatkowej. Klub współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 3 w Żorach od roku 2009 oraz Szkołą Podstawową nr 15 od 2015. W SP3 i SP15 prowadzi nabór do klasy pierwszej sportowej o profilu gimnastyki sportowej oraz do klasy czwartej sportowej o profilu piłki siatkowej głównie dla dzieci z obwodu. Aktualnie w SP 3 działają powstałe w roku 2014 dwie klasy VI mistrzostwa sportowego osobno dla dziewcząt i chłopców oraz IV i V klasa sportowa dziewcząt i chłopców i II klasa sportowa. W SP 15 działają dwie klasy mistrzostwa sportowego (IV i V). Przez najbliższe 5 lat Klub będzie dążył co roku do otwierania kolejnych klas sportowych: pierwszej oraz czwartej w każdej ze szkół. Do każdego etapu szkolenia są opracowane plany pracy wraz z wymaganiami jakie uczeń klasy sportowej powinien osiągnąć. Plan treningowy obejmuje szkolenie od klasy IV do wieku juniora i stanowi załącznik do niniejszego planu.

SZKOLENIE WSTĘPNE – OGÓLNOROZWOJOWE klasy I-III

Dzieci uczęszczające do klasy sportowej o profilu gimnastyki sportowej w SP3 realizują rozszerzony program wychowania fizycznego z elementami gimnastyki oraz zajęcia na basenie. Przez 3 lata rozwijają podstawowe zdolności motoryczne jak i poznają szeroki wachlarz dyscyplin sportowych. Podczas 10 godzin tygodniowo wychowania fizycznego zostaje zaspokojony „głód” ruchu uczeń poznaje możliwości jakie daje uprawianie sportu i rekreacja ruchowa. Ważnym elementem na tym etapie szkolenia jest kształtowanie charakteru przyszłego młodego zawodnika. Dziecko jest przygotowywane do udziału w szkoleniu ukierunkowanym na wybraną dyscyplinę. W klasie trzeciej odbywa się pierwsza selekcja stanowiąca nabór do czwartej klasy sportowej. Uczniowie trzeciej klasy są ukierunkowywani na odpowiednią dyscyplinę sportową. Większość stanowi bazę czwartej klasy sportowej

SZKOLENIE UKIERUNKOWANE klasy IV-V

Szkolenie ukierunkowane to klasa czwarta i piąta szkoły podstawowej zarówno klasy sportowe jak i mistrzostwa sportowego, na które składa się nauczanie elementów minisiatkówki oraz rozwijanie podstawowych zdolności motorycznych (ćwiczenia ogólnorozwojowe) z naciskiem na doskonalenie umiejętności gimnastycznych głównie podczas zajęć wychowania fizycznego w zwiększonym wymiarze 10 lub 16 godzin tygodniowo. W klasie piątej zostaje przeprowadzona kolejna selekcja.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE PIERWSZY ETAP klasy VI-VIII

Uczniowie, którzy przeszli selekcję pozytywnie (uczniowie z klasy sportowej i sms jak i uczniowie nie uczęszczający do klas sportowych) w klasie szóstej kontynuują szkolenie w szkole (10 lub 16 godzin wf-u) oraz na dodatkowych treningach w klubie MUKS Sari Żory, które są dostępne dla całej młodzieży żorskiej i nie tylko. W klasie szóstej zaczyna się pierwszy etap szkolenia specjalistycznego. Głównym celem jest stworzenie podstawy drużyny z młodzieży żorskiej, która będzie przygotowywana do rozgrywek w kategorii młodziczek/młodzików. W klasie szóstej dziewczęta występują w rozgrywkach jako grupa młodziczek młodszych razem z młodzieżą z klas siódmych. Najzdolniejsze dziewczęta z klas siódmych i ósmych reprezentuje klub w kategorii młodziczek starszych. Chłopcy natomiast tworzą jedną grupę młodzików są to uczniowie z klas sportowych i nie tylko VI-VIII. po zakończeniu nauki w szkole podstawowej przechodzą kontynuować szkolenie do klubów w regionie, z którymi Klub nawiązał współpracę.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE po szkole podstawowej do wieku seniorki

Dziewczęta po zakończeniu szkoły podstawowej mają możliwość kontynuowania szkolenia specjalistycznego w Klubie. Od tego momentu szkolenie przejmuje Klub MUKS Sari Żory organizując treningi dostępne dla całej młodzieży żorskiej w kategorii kadetek, juniorek i seniorek

 • CELE 5 LETNIE

W perspektywie 5 letniej pracy Klubu cele, do których będzie dążył Zarząd Klubu, trenerzy i zawodnicy to:

 1. Prowadzenie co rocznie naboru do klasy pierwszej i czwartej sportowej w szkole podstawowej nr 3 i na 15 , a po 5 latach próba powrotu do systemu klas mistrzostwa sportowego. Prowadzenie naboru uzupełniającego w klasie szóstej pod kątem szkolenia specjalistycznego
 2. Stworzenie spójnego planu treningowego dla zawodników/zawodniczek od czwartej do ósmej klasy nauki w szkole podstawowej oraz planu treningowego dla dziewcząt po ukończeniu szkoły podstawowej. Wdrożenie planów treningowych i coroczna ewaluacja.
 3. Poprawa wizerunku Klubu w środowisku żorskim oraz poszerzenie oferty dla młodzieży żorskiej. Pozyskiwanie środków z dotacji miasta oraz sponsorów w celu zapewnienia coraz to lepszych warunków treningowych.
 4. Zbudowanie drużyny młodziczek starszych, które będą walczyć o pierwszą ósemkę w Mistrzostwach Śląska oraz wywalczenie awansu do III ligi wojewódzkiej w kategorii seniorek jako zapewnienie atrakcyjnej oferty dla zawodniczek po zakończeniu wieku juniorki.
 5. Nawiązanie współpracy z Klubami w regionie prowadzącymi szkolenie dla chłopców, jako zapewnienie kontynuacji szkolenia siatkarskiego dla chłopców kończących szkołę podstawową.