Deklaracja członkowska Szkoła Podstawowa

MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SARI ŻORY

44-240 Żory, UL. Folwarecka 104341172,  tel. (32)4357492, kom.: 692113639
www.muks-sari.eu  e-mail: mukssarizory@gmail.com
NIP  651-167-55-64                        REGON  240784731

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

MIĘDZYSZKOLNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SARI ŻORY

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
 …………………………………            …………………………………………………………………….
Nazwisko i imię zawodniczki/ zawodnika         Imiona i nazwisko Rodziców / Opiekunów
……………………………………………………..     …………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia zawodniczki / zawodniczka                       Nr PESEL  zawodniczki / zawodnika                             Nr leg. szkolnej
……………………………………………………..  ……………………………………………………………..
Adres zamieszkania                                 Telefon kontaktowy
……………………………………………………..           …………………………………………..
Adres  e-mail Rodziców / Opiekunów            Szkoła, do której uczęszcza dziecko

 Jako rodzice (opiekunowie prawni) stwierdzamy, że nasze dziecko jest zdrowe (nie ma żadnych wykrytych przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych do uczestniczenia w zajęciach sportowych na obiektach według ustaleń Klubu i wyrażamy zgodę na jego udział w zajęciach piłki siatkowej MIĘDZYSZKOLNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SARI ŻORY oraz reprezentowania Klubu w zawodach sportowych.

 1. Zobowiązujemy się do wykonania podstawowych badań lekarskich naszego dziecka.
 2. Wyrażamy zgodę na przewóz naszego dziecka licencjonowanym środkiem transportu na zawody, turnieje, mecze oraz inne zajęcia w ramach działalności MUKS SARI Żory.
 3. Wyrażamy zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi
  w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka.
 4. Wyrażamy zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą internetową (udostępniamy w tym celu identyfikujący nas adres elektroniczny) zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002r. wraz z późniejszymi zmianami
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. W przypadku rezygnacji naszego dziecka z udziału w zajęciach MUKS SARI Żory zobowiązujemy się do oddania sprzętu wydanego naszemu dziecku przez Klub lub zwrotu kosztów jego zakupu oraz uregulowania składek członkowskich. Wyjątkiem jest sprzęt zakupiony całkowicie przez rodziców / opiekunów.
 6. Zmiana barw klubowych może nastąpić tylko za zgodą Zarządu po złożeniu pisemnej prośby z uzasadnieniem przez rodzica/opiekuna prawnego. Zmiana barw klubowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami – Regulamin Zmiany Barw Klubowych PZPS. Ewentualny ekwiwalent pieniężny lub sprzętowy za wyszkolenie zawodniczki/zawodnika należy negocjować poprzez przedstawicieli nowego klubu z klubem MUKS Sari Żory
  obecności rodziców/opiekunów prawnych.
 7. Wyrażamy zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla nas i dla naszego dziecka, do rozpowszechniania wizerunku naszego dziecka, dla potrzeb mediów (klubowa strona internetowa www.muks-sari.eu, klubowy FB, żorskie portale internetowe) firm, osób, wyrobów itp. do których klub jest zobowiązany, w tym do publikacji, pokazywania,
  i wykorzystywania zdjęć, portretu, jak również do rozpowszechniania nazwiska, głosu i danych biograficznych dziecka w dowolnym formacie.
 8. Administratorem danych osobowych jest MUKS SARI Żory z siedzibą w 44-240 Żory ul. Folwarecka 10 Tel. (32) 4341172, e-mail: mukssarizory@gmail.com.
 9. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja programu szkolenia i rejestracja zawodnika / zawodniczki w systemie ŚZPŚ. Podstawa prawna przetwarzania danych to Art. 6, ust. 1, lit. a RODO.
 10. Przysługuje Państwu prawo odstępu od treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem realizacji programu szkolenia i rejestracji zawodnika/zawodniczki w systemie ŚZPS. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział zawodniczki/zawodnika w programie szkoleniowym i rozgrywkach ŚZPS.
 12. Podane dane identyfikacyjne oraz wizerunek będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji procesu szkolenia i udziału w rozgrywkach ŚZPS oraz w celu udokumentowania przebiegu tego procesu i rozgrywek(zdjęcia, filmy).
 13. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
 14. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 15. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 16. Dane osobowe identyfikacyjne (imię i nazwisko, rok urodzenia, PESEL) będę przetwarzane przez okres przynależności zawodniczki/zawodnika do klubu, natomiast wizerunek przez okres funkcjonowania strony internatowej administratora.
 17. Deklarujemy się do opłacania składek członkowskich w wysokości 30 zł miesięcznie, podczas trwania roku szkolnego, płatne do 10 dnia każdego miesiąca. Płatności składek należy dokonać poprzez zalogowanie się w aplikacji „Moje Płatności” dostępnej na stronie klubu www.muks-sari.eu. W wyjątkowych wypadkach wpłaty można kierować na konto MUKS Sari Żory po uzgodnieniu z trenerem.
 18. W trudnych życiowych sytuacjach rodzic/opiekun prawny może ubiegać się o zwolnienie z opłaty składki członkowskiej w części lub całości po złożeniu pisemnego podania z uzasadnieniem do Zarządu.
 19. Deklaracja jest ważna od …………….roku do końca roku szkolnego …………..
  Żory, dnia ……………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………..podpis matki  (opiekuna)            podpis ojca (opiekuna)                                             podpis zawodniczki / zawodnika